KATALÓG TOVARU
Košík

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok pre maloobchod (ďalej iba "reklamačný poriadok") upravuje spôsob a podmienky reklamácie chýb tovaru a služieb zakúpených prostredníctvom on-line obchodu https://dvere-invado.sk od našej spoločnosti:

VILEN DOOR s.r.o., so sídlom U Továren 260/25, Praha 15 - Hostivař, 102 00

IČ: 08872686

DIČ: CZ08872686

zapísaná: v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Praje, oddiel C, vložka 125808
adresa pre doručovanie: VILEN DOOR s.r.o., Průběžná 1548/90, Praha 10, 100 00, telefónne číslo: +420 244-460-824
kontaktný e-mail: info@dvere-invado.cz
ako predávajúcim a vami ako kupujúcim.


REKLAMÁCIA TOVARU


1. ZA AKÉ CHYBY TOVARU ZODPOVEDÁME?

1.1Ako predávajúci zodpovedáme za to, že vám bol dodaný ten tovar, ktorý ste si objednali, a že tovar pri prevzatí nemá chyby. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

 • má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dohodnuté, ktoré opisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
 • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;
 • sa hodí na účel, ktorý uvádzame, alebo na ktorý sa zakúpený tovar obvykle používa;
 • zodpovedá akosti, ktorá bola medzi nami dohodnutá, prípadne akosti, ktorú pre daný typ tovaru stanoví platné a účinné právne predpisy;
 • nemá právne chyby, t. j. k tovaru nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavený dokumentmi a dokladmi potrebnými pre riadne používanie tovaru.

Ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto chyby nevyskytnú v záručnej dobe.

1.2 Za chybu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňu farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak ste spotrebiteľ a tovar nezodpovedá vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok pre maloobchod.

1.3 Ak ste spotrebiteľ a ak sa chyba tovaru prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.


2. AKÁ JE ZÁRUČNÁ DOBA?

2.1 Pri nepoužitom spotrebnom tovare je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.

2.2 V prípade, že vám bude tovar vymenený či opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takom prípade predlžuje o dobu, po ktorú ste nemohli kvôli chybe tovar používať, t. j. najmä o dobu, po ktorú je tovar v oprave.


3. AKÉ PRÁVA MÁTE Z CHYBNÉHO PLANENIA AKO SPOTREBITEĽ?

3.1 Vaše práva z chybného plnenia sa riadia občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117, a tiež § 2165 až 2174.

3.2 V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami vám náležia najmä nasledujúce práva:

 1. Doplnenie toho, čo chýba.
  Ak vám dodáme tovar v menšom množstve, než ktoré bolo dohodnuté, alebo vám dodáme nekompletný tovar, máte právo na doplnenie toho, čo chýba.
 2. Zľava z kúpnej ceny.
  Ak pri prevzatí tovaru existovala na tovare chyba alebo sa chyba vyskytla v záručnej dobe, môžete požadovať vždy primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 3. Výmena tovaru alebo chybnej súčasti tovaru.
  Výmenu tovaru alebo chybné súčasti tovaru môžete požadovať vždy, ak to nie je neúmerné k povahe chyby (t. j. najmä v prípade, kedy nie je možná bezprostredná oprava veci) a ak nejde iba o nepodstatné porušenie zmluvy. Právo na výmenu tovaru vám nenáleží v prípade, že je chybná iba časť (súčasť) tovaru. Ak v priebehu reklamačného konania dôjdeme k záveru, že je chybná iba súčasť tovaru, vymeníme vám túto súčasť.
  Požadovať výmenu tovaru nemôžete pri tovare predávaného za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny.
 4. Oprava veci.
  Ak je možné tovar opraviť, náleží vám právo na bezplatné odstránenie chyby.
  Ak sa v priebehu reklamačného konania ukáže, že nie sme schopní tovar opraviť, budeme vás bezodkladne informovať a môžete zvoliť iný tu uvedený spôsob vybavenia reklamácie.
 5. Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
Vrátenie peňazí môžete požadovať iba za predpokladu, že:
 • dodanie chybnej alebo nekompletnej veci z našej strany zakladá podstatné porušenie zmluvy; alebo
 • nie sme schopní odstrániť chybu, pre ktorú nemôžete tovar riadne používať, alebo nie sme schopní tovar s touto chybou vymeniť (napr. tovar sa už nevyrába); alebo
 • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave (výskyt tej istej chyby po ich aspoň dvoch predchádzajúcich opravách); alebo
 • sa na tovare vyskytne väčší počet chýb (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných chýb, z ktorých každá bráni riadnemu používaniu tovaru); alebo
 • nedodržíme lehotu na vybavenie reklamácie/nedohodneme nápravu do 30 dní od uplatnenia reklamácie.


4. AKÉ MÁTE PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA, AK NIE STE SPOTREBITEĽ?

4.1 Vaše práva z chybného plnenia sa riadia občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117.

4.2 Ak je chyba tovaru podstatným porušením zmluvy, náležia vám tieto práva z chybného plnenia:

 1. odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci;
 2. odstránenie chyby opravou veci;
 3. primeraná zľava z kúpnej ceny; alebo
 4. odstúpenie od zmluvy.

4.3 Ak je chyba tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môže kupujúci požadovať:

 1. odstránenie chyby; alebo
 2. primeranú zľavu z kúpnej ceny.

4.4 O zvolenom spôsobe riešenia reklamácie je kupujúci povinný informovať predávajúceho pri oznámení chyby, inak o ňom rozhodne predávajúci. Uskutočnenú voľbu je možné meniť iba po dohode s predávajúcim.
Ak kupujúci považuje chybu za podstatné porušenie zmluvy, je povinný to predávajúcemu doložiť. Kupujúci berie na vedomie, že kým neuplatní svoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci oprávnený dodať mu chýbajúci tovar alebo odstrániť právnu chybu (najmä dodať chýbajúce dokumenty).


5. KEDY NIE JE MOŽNÉ UPLATNIŤ PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA?

5.1 Podmienkou na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) je, že vrátite vec v tom stave, v akom ste ju dostali.. Výnimkou sú prípady, kedy:

 1. došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky na účel zistenia chyby veci;
 2. ste použili vec ešte pred objavením chyby;
 3. ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojím konaním alebo opomenutím; alebo
 4. ste vec predali ešte pred objavením chyby, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo iba sčasti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.

5.2 Práva z chybného plnenia vám nenáležia, ak:

 • ste o chybe pred prevzatím veci vedeli;
 • ste chybu sami spôsobili; alebo
 • uplynula záručná doba.

5.3 Záruka a nároky zo zodpovednosti za chyby sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním;
 • veci predávané za nižšiu cenu – iba vo vzťahu k chybe, na ktorú bola nižšia cena dohodnutá; alebo
 • ak to vyplýva z povahy veci (najmä tovar, ktorý zo svojej povahy nemôže vydržať po celú dobu trvania záručnej doby).


6. AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII?

6.1 Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby.

6.2 Reklamácie prijímame v ktorejkoľvek našej prevádzke, na adrese nášho skladu, v ktorom je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, a v našom sídle. Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame využiť náš sklad.

6.3 Odporúčaný postup pri reklamácii:

 • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne;
 • zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o doplnenie toho, čo chýba, zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo jeho chybnej súčasti, opravu veci, vrátenie peňazí, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;
 • reklamovaný tovar nám doručte spolu s uplatnením reklamácie alebo následne (inak než na dobierku, ktorú nepreberáme) na adresu nášho skladu, pričom pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu;
 • pre zjednodušenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad – faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s opisom chyby a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

6.4 Ak zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (najmä u neodstrániteľných chýb alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), vás budeme bezodkladne kontaktovať. V takom prípade môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.


REKLAMÁCIA MONTÁŽE TOVARU, ZAMERANIA A INÝCH SLUŽIEB


1. ZA AKÉ CHYBY POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB ZODPOVEDÁME?

1.1 Zodpovedáme za to, že montáž tovaru, zameranie či iné poskytnuté služby (ďalej iba "služby") pri ich uskutočnení sú uskutočnené bezchybne a že sú poskytnuté v zhode so zmluvou. Zhodou so zmluvou sa rozumie najmä to, že služby:

 • zodpovedajú ich opisu na webovom rozhraní alebo v komunikácii medzi poskytovateľom a odberateľom vzťahujúce sa k zmluve;
 • sú poskytnuté v dohodnutom termíne;
 • sú poskytnuté s náležitou odbornosťou a starostlivosťou;
 • sú v súlade s požiadavkami právnych predpisov.


2. DO KEDY JE MOŽNÉ UPLATNIŤ PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA TÝKAJÚCE SA SLUŽIEB?

2.1 Služby je možné reklamovať v priebehu ich uskutočnenia. Skryté chyby reklamujte bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozviete. Najneskôr je možné chybu služieb reklamovať do šiestich mesiacov od ich realizácie.


3. AKÉ MÁTE PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA?

3.1 V prípade, že vám služba bola poskytnutá chybne, máte právo najmä na:

 • bezplatnú nápravu (najmä na dodatočnú montáž tovaru, opätovné zameranie alebo nápravu inej poskytnutej služby);
 • primeranú zľavu z ceny služby;
 • odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí (iba v prípade, že je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy).

Prípadné ďalšie práva vyplývajúce z platných právnych predpisov nie sú týmto ustanovením dotknuté.


4. KEDY NIE JE MOŽNÉ UPLATNIŤ PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA?

Práva z chybného plnenia vám nenáležia, ak:

 • ste o chybe pred poskytnutím služby vedeli;
 • ste chybu sami spôsobili, najmä poskytnutím nesprávnych alebo neúplných vstupných informácií.


5. AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII?

5.1 Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby.

5.2 Reklamáciu je možné uplatniť ústne v priebehu poskytovania služby, a ďalej vždy e-mailom či písomne. Pri uplatnení reklamácie odporúčame čo najpresnejšie opísať, v čom vidíte chybu služieb. Urýchli to postup reklamácie.

5.3 V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE REKLAMÁCIU TOVARU A SLUŽIEB.


1. AKO VYBAVÍME REKLAMÁCIU?

1.1 Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt chyby a uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby predanej veci alebo za chyby poskytnutej služby.

1.2 Ak ste spotrebiteľom, tak o doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane prípadného odstránenia chyby bude vybavená, ak ste spotrebiteľom, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodneme na dlhšej lehote.

1.3 Pri reklamácii vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

1.4 V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné vytknúť chyby.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 01.01.2017
🍪 Používame súbory cookies!
Webové stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním webu súhlasíte s použitím súborov cookie. Viac informácií