KATALÓG TOVARU
Košík

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej iba „Zásady“) opisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.dvere-erkado.cz (ďalej iba „webové rozhranie“)


Správca osobných údajov
VILEN DOOR s.r.o., so sídlom U Továren 260/25, Praha 15 - Hostivař, 102 00
IČ: 08872686
DIČ: CZ08872686
zapísaná: v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Praje, oddiel C, vložka 125808

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:
Adresa pre doručovanie: VILEN DOOR s.r.o., Průběžná 1548/90, Praha 10 - Strašnice, 100 00
Telefónne číslo: +420 800 111 999
Kontaktný e-mail: info@dvere-invado.cz

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné zoznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie týkajúce sa nakladania s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. ČÍM SA RIADIME PRI NAKLADANÍ S OSOBNÝMI ÚDAJMI?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a priamo použiteľnými predpismi Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej iba „nariadenie“), zákonom č. 110/2019 Sb., o spracúvaní osobných údajov, v platnom znení, zákonom č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikáciách a o zmene niektorých súvisiacich zákonov (zákon o elektronických komunikáciách), v znení neskorších predpisov.

1.2. ČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (avšak nie výlučne):

 • identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno do používateľského účtu;
 • kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie obdobné informácie.


2. ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

1) Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vyplnení objednávky (event. v rámci kontaktného formulára), prípadne pri zriadení používateľského účtu. Ak dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, informujte nás o tom, prosím.

Pri návšteve a používaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať k získavaniu a ukladaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

2) V prípade montáže si Predávajúci vyhradzuje právo na zadováženie fotografií a videozáznamu tovaru inštalovaného v objekte kupujúceho, ktoré môže predávajúci využiť na komerčné a propagačné účely. Kupujúci s týmto postupom výslovne súhlasí a zaväzuje sa poskytnúť predávajúcemu na tento účel všetku nevyhnutnú súčinnosť.

2.2. NA AKOM ZÁKLADE A NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 • Osobné údaje zadané pri dopyte (najmä prostredníctvom kontaktného formulára) a objednávaní tovaru či služieb služieb môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracúvať na základe a na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy, teda na účel dodania tovaru alebo poskytnutia služby. Ďalej môžeme tieto údaje spracúvať na základe a na účel splnenia našich zákonom stanovených povinností (najmä evidenčnej povinnosti, archivácie daňových dokladov a pod.) a na základe nášho oprávneného záujmu na účely ochrany našich právnych nárokov.
 • Osobné údaje zadané pri založení používateľského účtu môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracúvať na základe plnenia zmluvy a výlučne na účel umožnenia prístupu, správy a vedenia používateľského účtu.
 • Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez vášho výslovného súhlasu využiť na základe nášho oprávneného záujmu pre zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru alebo služieb obdobných tým, ktoré ste si od nás objednali. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek (aj v rámci objednávania tovaru) odmietnuť.
 • Ak nám k tomu potvrdením na webovom rozhraní dáte súhlas, môžeme vaše osobné údaje zadané na webovom rozhraní, najmä pri vyplnení objednávky alebo pri založení používateľského účtu, spracúvať na účel zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu, prípadne na ďalšie účely, s ktorými ste výslovne súhlasili. Ak ste mladší 15 rokov, je potrebné, aby súhlas udelil váš zákonný zástupca. V prípade pochybností si môžeme vyžiadať potvrdenie o vašom veku.
 • Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame vždy, keď u nás nakúpite, ak ich zasielanie neodmietnete. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, na účel kontroly a zlepšovania našich služieb a nášho tovaru a zisťovania vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho tržného postavenia využívame spracovateľov, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu na tieto účely môžeme poskytovať informácie o zakúpenom tovare na vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov poskytnuté žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 • Ak súhlasíte s odovzdaním osobných údajov na účel hodnotenia nákupu, prepošleme informácie o objednávke spolu s vašou e-mailovou adresou spoločnosti Seznam.cz. Tá ju potom môže použiť na získanie nezávislého hodnotenia našich produktov. Poskytnuté osobné údaje budú držané iba po dobu nevyhnutnú na toto použitie.
 • Ak prostredníctvom súborov cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov, tieto osobné údaje spracúvame na základe a na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy (týka sa iba nevyhnutných cookies) alebo na základe vášho súhlasu (ktorý potvrdíte v príslušnej lište umiestnenej na webovom rozhraní, pričom bez tohto súhlasu nie je možné tieto súbory cookies zhromažďovať), a to najmä na účely vykonávania používateľskej podpory, zlepšovania našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu..

Použiť vaše osobné údaje na iné účely, než na ktorý boli získané, môžeme iba na základe vášho súhlasu.

2.3. AKÚ DLHÚ DOBU ÚDAJE VYUŽÍVAME?

Osobné údaje zadané v rámci dopytu a objednávania tovaru alebo v rámci registrácie využívame iba po dobu nevyhnutnú na splnenie zmluvy a splnenie právnych povinností, resp. na ochranu našich právnych nárokov.
Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov alebo ak používame vašu e-mailovú adresu na zasielanie obchodných oznámení a/alebo kontrolu a zlepšovanie našich služieb a nášho tovaru v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje využité po dobu fungovania webového rozhrania, na ktorom budeme ponúkať služby alebo tovar obdobné tým, ktoré ste si od nás objednali, event. po dobu uvedenú v súhlase.


3. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

3.1. PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak spracúvame vaše osobné údaje iba na základe vášho súhlasu (t. j. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;
 • telefonicky na našom kontaktnom telefónnom čísle;
 • písomne formou listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;
 • pri príslušných súboroch cookies – v nastavení webového rozhrania alebo v nastavení vášho internetového prehliadača;
 • v prípade obchodných oznámení – spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-maile obsahujúcom obchodné oznámenia (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania údajov vykonávaná do doby odvolania súhlasu so spracúvaním.

3.2. PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vaše údaje spracúvame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä k nasledujúcim informáciám:

 • účel spracúvania;
 • kategória spracúvaných osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;
 • doba, po ktorú budú osobné údaje uložené.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracúvaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

3.3. PRÁVO NA OPRAVU

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, t. j. opravu nepresných údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4. PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACÚVANIU

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sú spracúvané na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracúvania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.

3.5. PRÁVO NA VÝMAZ („PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ“)

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracúvané;
 • ste odvolali súhlas so spracúvaním;
 • ste vzniesli námietky proti spracúvaniu osobných údajov;
 • osobné údaje boli spracúvané protiprávne.

Ak neexistujú zákonné dôvody na odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

3.6. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak:

 • popierate presnosť svojich osobných údajov;
 • je spracúvanie protiprávne a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracúvania, ale vy ich požadujete na určenie, výkon či obhajobu právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracúvaniu.

Pri obmedzení spracúvania sme iba oprávnení vaše osobné údaje uložiť; ďalšie spracúvanie je možné iba s vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracúvanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracúvaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú na zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracúvanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overenia presnosti údajov.

3.7. PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ ÚDAJOV

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich poskytnutie inému správcovi osobných údajov.

3.8. AKO MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však nebudete spokojní s vybavením, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak sa najmä vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Českú republiku v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.


4. SPRÁVA A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadenia.

V rozsahu, aký je nutný na splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje poskytovať aj ďalším osobám, napr. dopravcom, dodávateľom cloudových úložísk, správcom e-mailových kampaní, spoločnosti poskytujúcej certifikát „Overené zákazníkmi“, externým účtovníkom alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností. Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracúva, vám oznámime tiež na základe vašej otázky.

Vaše osobné údaje nebudú poskytované do štátov mimo Európsku úniu, ibaže to bude nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami takéhoto poskytnutia stanovenými nariadeniami.

Vaše osobné údaje ďalej spracúva:

 • Google LLC;
 • Seznam.cz, a.s.;
 • Heureka Group a.s.;
 • PPL CZ s.r.o.;
 • Raben Logistics Czech s.r.o.

4.2. AKO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné aj ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.


5. SÚBORY COOKIES

5.1. ČO SÚ TO COOKIES?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré iba umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

5.2. AKÉ COOKIES A NA AKÉ ÚČELY SA VYUŽÍVA WEBOVÉ ROZHRANIE?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prehliadania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým nedôjde k ich exspirácii alebo kým ich nezmažete.

Cookies, ktoré využívajú webové rozhranie, sú nasledujúce:

 • cookies prvej strany – tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu; ide o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, ktoré využívame na uzatváranie a plnenie zmluvy (najmä nevyhnutné cookies), prípadne na základe vyššie uvedeného súhlasu. Tieto cookies môžu byť dočasné alebo trvalé;

  - nevyhnutné cookies – umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, spravidla vás nijak neidentifikujú a nejde o osobné údaje;

  - výkonnostné cookies – slúžia na analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a pod.); údaje získané týmito cookies sú spravidla anonymné, k zhromažďovaniu týchto súborov cookies dochádza na základe vášho súhlasu (ktorý udeľujete v príslušnej lište umiestnenej na webovom rozhraní, pričom bez tohto súhlasu nie je možné tieto súbory cookies zhromažďovať);
 • cookies tretích strán – tieto cookies sú priradené k inej doméne, než je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám na základe vášho súhlasu (ktorý udeľujete v príslušnej lište umiestnenej na webovom rozhraní, pričom bez tohto súhlasu nie je možné tieto súbory cookies zhromažďovať) umožňujú najmä analyzovať náš web a zobrazovať pre vás reklamu na mieru; ide o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies;

  - funkčné cookies – slúžia na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätania prihlasovacích údajov, geolokácie a pod.; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracúvaniu osobných údajov;

  - cielené a reklamné cookies – slúžia na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní aj mimo ne; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracúvaniu osobných údajov. Informácia o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.

5.3. POUŽÍVANÉ SLUŽBY PRACUJÚCE S COOKIES

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej iba „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanú spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

Služba Google Analytics slúži na získanie štatistických informácií o vašom používaní webového rozhrania. Súbory cookies získané touto službou exspirujú v závislosti od nastavenia prehliadača, najneskôr potom po 2 rokoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany.

Služba Google Ads slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Google a na opätovné cielenie reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získané touto službou exspirujú v závislosti od nastavenia prehliadača, najneskôr potom po 18 mesiacoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany.

Služba Facebook Pixel slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook Inc. a na opätovné cielenie reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získané touto službou exspirujú v závislosti od nastavenia prehliadača, najneskôr potom po 2 rokoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany.

Služba Sklik.cz slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Seznam.cz a na opätovné cielenie reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získané touto službou exspirujú v závislosti od nastavenia prehliadača, najneskôr potom po 18 mesiacoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany.

Ak vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracúvanie upraviť alebo zakázať, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

5.4. AKO NASTAVIŤ A PRÍPADNE ODMIETNUŤ SPRACÚVANIE SÚBOROV COOKIES

Návod, ako správne nastaviť a spravovať spracúvanie súborov cookies vo vašom internetovom prehliadači, nájdete tu:

Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies
Opera - https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies
Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac


Tieto Zásady sú platné a účinné od 23. 09. 2022

🍪 Používame súbory cookies!
Webové stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním webu súhlasíte s použitím súborov cookie. Viac informácií