KATALÓG TOVARU
Košík

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na webovom rozhraní https://dvere-invado.sk (ďalej iba „webové rozhranie“) medzi našou spoločnosťou:

VILEN DOOR s.r.o., se sídlem U továren 260/25, Praha 10 - Hostivař, 102 00

IČ: 08872686
DIČ: CZ08872686

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326777
adresa pre doručovanie: VILEN DOOR s.r.o., Průběžná 1548/90, Praha 10, 100 00

telefónne číslo: +420 283 980 500
kontaktný e-mail: info@dvere-invado.cz

ako predávajúcim a vami ako kupujúcim.


Reklamačný poriadok Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Vzor)


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke, a ak je súčasťou objednávky služba spojená s objednaným tovarom (napr. montáž tovaru, demontáž a i.), zaväzujeme sa túto službu vykonať v mieste dodania tovaru. Vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu (alebo iba „cenu“) vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru a prípadných poplatkov súvisiacich so zvoleným spôsobom platby, uvedeným v objednávke. Cena za poskytnuté služby sa odvíja od cenníka služieb a môže byť účtovaná dodatočne vedľa ceny za objednaný tovar, avšak iba po vašom odsúhlasení našej cenovej ponuky za tieto služby

V prípade objednania služieb sa zaväzujeme poskytnúť vám službu, a to dohodnutým spôsobom. Vy sa zaväzujete zaistiť pripravenosť priestoru na poskytnutie služby, vyvinúť všetku potrebnú súčinnosť a prevziať výsledok poskytnutej služby.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, než tovar prevezmete.

1.1 Vzťahuje sa kúpna zmluva iba na tovar?

Ako kúpna zmluva (alebo iba „zmluva“) sa tu označuje akákoľvek zmluva, uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok. Jej predmetom môže byť napríklad aj poskytnutie služby (napr. zameranie alebo montáž dodaného tovaru a i.). Ak sa píše v týchto obchodných podmienkach o tovare, použijú sa tieto ustanovenia primerane aj na poskytnutie služieb, ak nevyplývajú z týchto obchodných podmienok pre služby iné pravidlá.

1.2 Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

O spotrebiteľskú zmluvu ide v prípade, že ste spotrebiteľom, t. j. ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade nejde o spotrebiteľskú zmluvu a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a ustanovenia týchto obchodných podmienok upravujúcich práva spotrebiteľov.

1.3 Aké máte ako spotrebiteľ zvláštne práva?

Ak ste spotrebiteľom, máte predovšetkým:

 • právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok);
 • právo zo záruky na tovar, ktorého podmienky a uplatnenie sa riadi Reklamačným poriadkom pre maloobchod;
 • právo na poskytnutie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní);
 • právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy (článok 9.3 týchto obchodných podmienok).

1.4 Čím sa riadi náš právny pomer?

Náš právny pomer sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

 • Týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti.
 • Reklamačným poriadkom pre maloobchod, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru.
 • Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov.
 • Podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy.
 • Objednávkou a jej prijatím z našej strany.

a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • zákonom č. 89/2012 Sb., občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „občiansky zákonník“).
 • zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, ak ste spotrebiteľom.

Ak sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českú republiku, alebo ak náš právny pomer obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš vzťah riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa než český právny poriadok, je vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.5 Ako vyjadrite súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.
Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorých účinnosti vznikli.


2. KÚPNA ZMLUVA

2.1 Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena vrátane všetkých daní, ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru a nejde o náš návrh na uzatvorenie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka. Pre uzatvorenie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

2.2 Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne aj e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme.
Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru, vykonanie tovaru, počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy, vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné) a prípadné objednanie služby. Ak nie ste spotrebiteľ, ste povinní uviesť svoje identifikačné číslo.
Pred odoslaním objednávky skontrolujte zadané údaje, po stlačení tlačidla „Objednať“ bude už vaša objednávka záväzná. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.
O doručení objednávky vás budeme informovať. Informácia (potvrdenie) o doručení objednávky je zasielaná automaticky a nejde o prijatie objednávky z našej strany, ak to v potvrdení nie je výslovne uvedené.
V prípadoch, kedy je nutné uhradiť zálohu v súlade s čl. 3.4. týchto obchodných podmienok vás pred prijatím objednávky informujeme o povinnosti uhradiť túto zálohu.
Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme vás kontaktovať na účel jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takúto objednávku sa potom pozerá, ako by nebola podaná.

2.3 Kedy je teda uzatvorená zmluva?

Ak nie je nutné uhradiť zálohu kúpnej ceny, je kúpna zmluva uzatvorená okamihom, kedy je vám doručené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzatvorená okamihom, kedy uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr).
V prípade, kedy je nutné uhradiť zálohu kúpnej ceny v súlade s čl. 3.4. týchto obchodných podmienok je kúpna zmluva uzatvorená uhradením zálohy.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

2.4 Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme doposiaľ neprijali (t. j. nebolo vám zaslané prijatie objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné iba po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.5 Môže sa cena uvedená na webovom rozhraní meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ibaže je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.
V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.
Ak cena uvedená pri tovare na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na túto skutočnosť upozorníme. Ak doposiaľ nedošlo k prijatiu vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzatvoriť.
Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

2.6 V akých jazykoch je možné uzatvoriť zmluvu?

Zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku, ibaže sa výslovne dohodneme na inom jazyku.

2.7 Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Ak ste spotrebiteľom, celá zmluva vám bude zaslaná e-mailom alebo na vašu žiadosť vytlačená a zaslaná poštou. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

2.8 Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na vyžiadanie vám ju zašleme.

2.9 Čo keď niečomu v zmluve nerozumiete?

V prípade otázok k obchodným podmienkam alebo k zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie.


3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky).

Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom rozhraní.
Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už zahŕňa poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby.

3.2 Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do 14 dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. alebo v lehote uvedenej vo faktúre na úhradu ceny alebo zálohy ceny. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na náš bankový účet.

3.3 V akej mene môžete platiť?

Platba za tovar je možná v českých korunách (Kč).

3.4 Kedy môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie vopred?

Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať predovšetkým pri objednávkach tovaru, ktorý má byť ešte len vyrobený. Požadovaná záloha je spravidla 10 % z ceny tovaru, ak nie je individuálne dohodnutá iná výška. Na úhradu zálohy kúpnej ceny vám vystavíme zálohovú faktúru.
V prípade zvolenej platby vopred sme oprávnení vás požiadať o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním a pred poskytnutím služby (§ 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije).

3.5 Ako vystavujeme účtenky v súvislosti s elektronickou evidenciou tržieb?

Podľa zákona č. 112/2016 Sb., o evidencii tržieb sme povinní vám vystaviť účtenku. Zároveň sme povinní zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám zároveň udeľujete súhlas s poskytnutím účtenky elektronickou formou.

3.6 Čo keď sa dostanete do omeškania s úhradou kúpnej ceny?

Ak nie ste spotrebiteľom môžeme po vás v prípade nedodržania splatnosti podľa týchto obchodných podmienok požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok na náhradu škody, ktorá nám vznikla, tým nie je dotknutá.

3.7 Aké sú podmienky pre podnikateľa a právnické osoby?

Pre podnikateľa a právnické osoby platí, že pri objednávkach vrátane montážnych prác musí byť celá kúpna cena uhradená ku dňu montáže bankovým prevodom na náš účet (musí byť pripísaná deň vopred) alebo v hotovosti na jednej z našich pobočiek (deň vopred).


4. DODACIE PODMIENKY

4.1 Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Ak žiadny spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my.

4.2 Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Náklady na dodanie tovaru závisia vždy od veľkosti a povahy tovaru a od cenníka zvoleného dopravca. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.
V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už zahŕňa náklady na zvolený spôsob dopravy. Cena za poskytnuté služby sa odvíja od cenníka služieb a môže byť účtovaná dodatočne vedľa ceny za objednaný tovar, avšak iba po vašom odsúhlasení našej cenovej ponuky za tieto služby.

Ak je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

4.3 Kedy vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.
Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme do 7 pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe). O presnom dátume vás budeme informovať.
Tovar, ktorý nie je skladom, expedujem hneď, ako to je možné. O presnom dátume vás budeme informovať.
Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

4.4 Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete prevziať zásielku s poškodeným obalom, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru
Ak nie ste spotrebiteľom, ste povinní porušenie alebo iné chyby obalu oznámiť prepravcovi a o chybách spísať protokol s prepravcom. Ak nie je o týchto chybách spísaný tento protokol, strácate nároky plynúce z porušeného obalu tovaru. Bezodkladne po prevzatí tovaru ste povinní tiež skontrolovať tovar, najmä ste povinní skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu ste povinní ho oznámiť bez zbytočného odkladu. Zistené chyby ste povinní vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu nám zaslať spolu s oznámením chyby.
Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť prevziať tovar, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

4.5 Čo sa stane v prípade, keď tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním na základe cenníka prepravcu.
V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady je 1€ za 1 ks nad 10 kg za každý deň trvania uskladnenia.
Ďalej máme v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

4.6 Ako postupovať pri poskytovaní služieb?

V prípade objednania služieb sa zaväzujete zaistiť pripravenosť priestoru na poskytnutie služby, vyvinúť všetku potrebnú súčinnosť a prevziať výsledok poskytnutej služby.

4.7 Aké sú podmienky pre podnikateľa a právnické osoby?

Dodanie tovaru vrátane montáže pre podnikateľa a právnické osoby je podmienené platbou 100 % ceny pred začatím prác.


5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY U SPOTREBITEĽOV

5.1 Ako môžete odstúpiť od zmluvy?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (okrem bodu 5.3); ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Pre odstúpenie od zmluvy je možné využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.
Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijak zdôvodňovať.

5.2 Aké dôsledky má odstúpenie od zmluvy?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a pozerá sa na ňu, ako keby nebola uzatvorená.
Ak vám bol spoločne s tovarom poskytnutý s vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva účinnosť odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán. Darček nám zašlite späť spoločne s vracaným tovarom.

5.3 Kedy nie je možné odstúpiť od zmluvy?

V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv:
- o poskytovaní služieb, ak boli splnené s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy. Súhlasom s poskytnutím služby pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy tento dôsledok beriete na vedomie;
- o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa vášho želania alebo pre vašu osobu.
- u produktov, ktoré majú dostupnosť viac ako 2 týždne - sú vyrábané na zákazku na základe konkrétnej objednávky v eshope - nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní. Každá požiadavka na vrátenie týchto produktov bude posúdená na základe predajnosti daného tovaru podľa jeho konfigurácie (rozmer, norma, povrch, atď.). Na skladový tovar je možné odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní bez udania dôvodu.

5.4 Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste nám povinní vrátiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru na našu doručovaciu adresu (Sklad: U Továren 260/25, Praha 15 - Hostivař, 102 00, Česko). Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

 • kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;
 • písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenie peňazí (prevod na účet, osobné prevzatie hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Do vyjadrenia uveďte adresu na doručovanie, telefón a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebránia kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.5 Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vám vrátiť peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.
Vedľa kúpnej ceny máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze vám vrátime:

 • rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo
 • spôsobom, aký budete požadovať.

Okrem vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť aj zaslaním na vami oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.
Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.6 Čo keď bolo vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničenie.
Ak zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebený, znečistený či čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru.

5.7 Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);
 • tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné okamihom, kedy vám je doručené.
Ak ste už úplne alebo sčasti uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú sumu bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze vrátime do 7 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.


6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY U PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB

6.1 Kedy môžete odstúpiť od zmluvy?

Od zmluvy môžete odstúpiť, ak sme v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie než 12 týždňov od dohodnutého dňa dodania.
Nie ste oprávnení odstúpiť od zmluvy ohľadom tovaru, ktoré bolo dodané riadne, včas a bez chýb.

6.2 Kedy môžeme od zmluvy odstúpiť my?

Do doby prevzatia tovaru sme oprávnení kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takom prípade vám vrátime kúpnu cenu, ktorá už bola zaplatená, a to bezhotovostne na účet oznámený na tento účel alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak neoznámite žiadny do 7 dní od odstúpenia).
Od zmluvy sme oprávnení odstúpiť najmä, ak ste v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie než 4 týždne. Zároveň máme v tomto prípade nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny tovaru.

6.3 Ako je možné odstúpiť od zmluvy?

Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne a v prípadoch zmlúv dohodnutých elektronickou cestou aj elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva účinnosť odstúpením od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán.


7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1. 1.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu tiež za chybu spôsobnú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa kúpnej zmluvy vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná kupujúcim a chyba nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci alebo poskytovateľ digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak ide o vec s digitálnymi vlastnosťami.

7.2. Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a ak ste spotrebiteľom tiež § 2158 až 2174 občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom pre maloobchod. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k vašej spokojnosti.

Reklamační řád


8. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ A POUŽÍVANIE WEBOVÉHO ROZHRANIA

8.1 Je obsah webových stránok chránený autorským právom?

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, loga, programového vybavenia a ďalších) je chránený naším autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať na akýkoľvek účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Najmä je zakázané bezplatné či úplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.
Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

8.2 Zodpovednosť a používanie webového rozhrania

Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.
Ak sa pri používaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohto odstavca preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.
Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.


9. ZÁVEREČNÁ USTANOVENIA

9.1 Aké oprávnenia máme k výkonu našej činnosti a kto nás pri nich kontroluje?

Na predaj tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu
Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz). Česká obchodná inšpekcia vykonáva tiež kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajujú aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

9.2 Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na subjekty uvedené v článku 9.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania, ani žiadne také nedodržiavame.

9.3 Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľom a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Českú obchodnú inšpekciu (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhranie: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) alebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhranie: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) ) na účel mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.
Pre podanie sťažnosti týkajúce sa tovaru alebo služieb, ktoré ste u nás kúpili, a pre vyhľadávanie subjektu alternatívneho riešenia sporov môžete tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.4 Čo by ste ešte mali vedieť?

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa neodlišujú od bežnej sadzby.
Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo vo vašom používateľskom účte.
V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac blížia neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou, alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá na platnosť ostatných ustanovení. Meniť či doplňovať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné iba písomnou formou.


Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. 01. 2023


🍪 Používame súbory cookies!
Webové stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním webu súhlasíte s použitím súborov cookie. Viac informácií